ಜಾಹೀರಾತು ಸಂಖ್ಯೆ : 01/2019 ದಿನಾಂಕ : 10/12/2019

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹುದ್ದೆ ಆರಂಭ ದಿನಾಂಕ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ
ಚಾಲಕ (ದರ್ಜೆ -3) (ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ) ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಅರ್ಜಿ 10/12/2019 08/01/2020
ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಚಾಲಕ - ಕಂ- ನಿರ್ವಾಹಕ (ಪಜಾ - ಹಿಂಬಾಕಿ) ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಅರ್ಜಿ 10/12/2019 08/01/2020
Contact. for any Querries
NWKRTC
Hubballi
+91 96060 41070